Algemene Voorwaarden Gewichtsconsulentie

Definities

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Lifestyle coach : Alice Rouwkema in het bezit van een Nederlands diploma Gewichtsconsulente  handelende als zelfstandig gevestigd gewichtsconsulente en hardlooptrainer;

Cliënt: de persoon aan wie door de Lifestyle coach advies en begeleiding verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger;

Praktijkadres: de locatie waarop de praktijk van de Lifestyle coach wordt uitgeoefend;

Arts: de huisarts of specialist door wie de cliënt naar de Lifestyle coach is verwezen.

Artikel 1: Algemeen

De Lifestyle coach geeft advies aan de cliënt aan de onderling afgesproken locatie. Van elke wijziging van locatie wordt de cliënt onmiddellijk op de hoogte gesteld. De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode zoals deze vermeld staat bij de betreffende begeleidingsvorm. De cliënt is zelf verantwoordelijk kennis te nemen van deze algemene voorwaarden.   Indien Alice Rouwkema Lifestyle coach  niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Alice Rouwkema Lifestyle coach in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2: Basis voor behandeling

De Lifestyle coach kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op een formele verwijzing door een arts behandelen. In het laatste geval houdt de Lifestyle coach de arts op de hoogte van het verloop van de behandeling. De Lifestyle coach behoudt zich het recht de cliënt te verwijzen indien de Lifestyle coach dit nodig acht. De cliënt regelt zelf de afspraken bij deze arts. Indien Alice Rouwkema Lifestyle coach tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan. Indien de opdrachtgever (tussentijds) een opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert dan worden de resterende consulten en de daarvoor gereserveerde arbeidstijd volledig aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 3: Verhindering

Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn, dient hij de Lifestyle coach hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de cliënt binnen 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan de Lifestyle coach geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is de Lifestyle coach gerechtigd om de kosten voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen. Betreffende afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meer erkende feestdagen wordt bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag. Betreffende een gewone maandag gaat de termijn daarom in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag.

Artikel 4: Tariefstelling

Voor aanvang van de behandeling deelt de Lifestyle coach de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief btw of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. De Lifestyle coach is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst. De Lifestyle coach beroept zich op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaats vinden.

Artikel 5: Intellectueel eigendom

De Lifestyle coach behoudt te allen tijde alle rechten op door haar gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de Lifestyle coach noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door de Lifestyle coach verstrekt zijn.

Artikel 6: Gegevens en informatie

De Lifestyle coach is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de opdracht indien cliënt alle door de Lifestyle coach verlangde gegevens en informatie, in de vorm en op de wijze als door Lifestyle coach gewenst, heeft verstrekt aan de Lifestyle coach. Eventuele kosten, veroorzaakt doordat cliënt de verlangde gegevens of informatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk heeft verstrekt, komen voor rekening van de cliënt. De Lifestyle coach heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat cliënt aan deze verplichting heeft voldaan.

Cliënt is gehouden Lifestyle coach onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn. Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Lifestyle coach verstrekte gegevens en informatie.

Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming van de cliënt zelf niet aan derden verstrekt.

Artikel 7: Betaling

Betaling aan de Lifestyle coach dient contant of door overschrijving plaats te vinden. De cliënt ontvangt een factuur voor de geleverde consulten. De cliënt dient de rekening binnen veertien dagen na datering betaald te hebben. Bij een overschrijding van elke dertig dagen is de Lifestyle coach gerechtigd het factuurbedrag met € 5,00 administratiekosten te verhogen. Indien de nota zestig dagen na datering niet is voldaan, is de Lifestyle coach gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, alsook alle kosten verband houdend met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Artikel 8: Onuitvoerbaarheid van de werkzaamheden

De Lifestyle coach heeft het recht om overeengekomen consulten en/of werkzaamheden op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij bij aanvang van de begeleiding niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

Het advies en/of de begeleiding van de Lifestyle coach is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De Lifestyle coach sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de cliënt van door de Lifestyle coach verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de Lifestyle coach. Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen de Lifestyle coach verzekerd is.  Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, verlies van inkomen en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is de Lifestyle coach nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van de Lifestyle coach om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van de Lifestyle coach te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van één consult. De Lifestyle coach is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.

Artikel 10: Geschillen en toepasselijk recht

Nederlands recht is van toepassing op de relatie tussen de Lifestyle coach en de cliënt.  Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg of door inschakeling van de arbiter te beslechten; slechts de burgerlijke rechter in de vestigingsplaats van de Lifestyle coach zal bevoegd zijn kennis te nemen van geschillen. Indien de Lifestyle coach als eisende partij optreedt, heeft deze optie het geschil aanhangig te maken bij een zonder dit beding bevoegde rechter.